Cách thêm liên kết vào Twitter

Soc•Link liên kết trên Hồ sơ Twitter của bạn

1. Sao chép hồ sơ liên kết của bạn tại đây (Cài đặt -> Chia sẻ)

Cách thêm liên kết vào Twitter

2. Mở ứng dụng Twitter (đăng nhập vào Twitter của bạn)

3. Điều hướng đến trang hồ sơ của bạn bằng cách nhấn vào hình ảnh hồ sơ của bạn.

4. Nhấn vào “Hồ sơ”

5. Nhấn vào “Chỉnh sửa hồ sơ”

6. Dán liên kết Soc•Link của bạn vào trường trang web Điều quan trọng là phải dán nó vào nơi có ghi “Trang web”. Điều này đảm bảo liên kết của bạn sẽ có thể nhấp được trong prrofile Twitter của bạn.

7. Nhấn vào “Lưu”

Tất cả đã được làm xong! liên kết Soc•Link của bạn hiện đã ở trên Twitter của bạn!