Cách thêm liên kết vào Instagram

Đây là cách bạn thêm liên kết Soc•Link vào Tiểu sử Instragram của mình

1. Sao chép hồ sơ liên kết của bạn tại đây (Cài đặt -> Chia sẻ)

Cách thêm liên kết vào Instagram

2. Mở ứng dụng Instagram (đăng nhập vào Instagram của bạn)

3. Điều hướng đến trang hồ sơ của bạn bằng cách nhấn vào hình ảnh hồ sơ của bạn.

4. Nhấn vào “Chỉnh sửa hồ sơ”

Cách thêm liên kết vào Instagram

5. Dán liên kết Soc•Link.com của bạn vào trường trang web

Cách thêm liên kết vào Instagram

Điều quan trọng là phải dán nó vào nơi có nội dung “Trang web”. Điều này đảm bảo liên kết của bạn sẽ có thể nhấp được trong hồ sơ Instagram của bạn.

6. Nhấn vào “Xong”

Tất cả đã được làm xong! liên kết Soc•Link.com của bạn hiện đã có trên Instagram của bạn!